strauh.al/photography/daido_moriyama


1619523650404.jpg
1619523682056.jpg
1619523714707.jpg
1619523906322.jpg
1619538399749.jpg
20180908182403.jpg
20180908182415.jpg
20180908182427.jpg
20180908182438.jpg
998ed10e9d5e2ac321f1205914bee9e6101fb3ac.webp
items.txt
moriyama.jpg
tokyo-japan-2014-train-station-rush-hour.jpg